Istoric

Dispensarul Dermatovenerologic Republican şi-a început activitatea în vremuri de restrişte, cînd răbufnirile războiului mai răsunau în plină putere la apus, iar în ţară bîntuia foamea, vagabondajul şi sărăcia. Aceşti factori au contribuit la răspîndirea bolilor contagioase şi parazitare ca tifosul exantematic, malaria, scabia, sifilis, etc.

Organizarea serviciului dermatovenerologic era condiţionată de necesitatea fortificării reţelei de instituţii medicale ce au supravieţuit în timpul războiului.

Documentele din arhivă atesta data de 2 septembrie 1944 drept ziua de fondare a dispensarului. Acest eveniment s-a produs prin aplicarea ordinului Comisarului Norodnic al Ocrotirii Sănătăţii al Republicii Sovietice Moldoveneşti.

În funcţie de medic şef interimar a fost numit d. I.N.Revin şeful detaşamentului de medici dermatovenerologi al Comisariatului Norodnic al Ocrotirii Sănătăţii al URSS, delegat în Moldova pentru a acorda susţinere sistemului de sănătate local în profilaxia şi combaterea bolilor venerice şi a bolilor contagioase de piele.

Primii colaboratori ai dispensarului (doi medici, 12 lucrători cu studii medii şi personal tehnic), inspiraţi mai mult de entuziasm în procesul de reformare a sistemului de asistenţă medicală, au fost primii arhitecţi, edificatori ai serviciului dermatovenerologic republican. Sistemul de organizare al asistenţei dermatovenerologice elaborat în acea vreme rămîne a fi actual şi astăzi, suferind doar unele ajustări evolutive. Odată cu redresarea economiei naţionale, cu revenirea la normal a mediului social, se dezvoltă şi Dispensarul Dermatovenerologic Republican, care deja în anul 1945 încorpora 28 de funcţionari; inclusiv 6 medici.

Una din sarcinile prioritare în soluţionarea căreia s-a angajat fragedul colectiv, a fost elaborarea sistemului naţional de reducere a morbidităţii prin sifilis, antrenînd în această muncă potenţialul tuturor lucrătorilor medicali din republică. Astfel, primul ordin emis în acest serviciu de către Narcomzdravul republicii obligă toate instituţiile medicale să spitalizeze bolnavii cu forme contagioase de sifilis în primele 24 de ore de la depistare, utilizînd paturile din secţiile somatice. Iar din fondurile de rezervă au fost eliberate instituţiilor medicale preparate sulfamide şi alte medicamente necesare pentru tratament.

Deja la 20 aprilie 1945 îşi deschide uşile pentru vizitatori primul punct de profilaxie individuală a bolilor venerice cu activitate de 24 de ore. Tot atunci se organizează şi primul scabiozoriu din republică. În anul 1945, prin ordinul nr. 42 în cadrul dispensarului se instituie asistenţa consultativă prioritară a bolnavilor îndreptaţi la tratament de către instituţiile medicale rurale. Prin ordinul din 4 mai 1946 în cadrul dispensarului este organizat cabinetul organizator-metodic, managerul căruia a fost domnul A.P. Bazîca, ulterior profesor, doctor habilitat în medicină. Tot în acest an în 19 teritorii ale republicii, printre care judeţul Cahul (raioanele Comrat şi Taraclia), jud. Bender (Raioanele Bulboaca, Căuşeni, Cimişlia), jud. Orhei (raioanele Criuleni, Bravicea şi Susleni), raioanele Cărpineni şi Leova, au fost delegaţi pe două luni echipe specializate, formate din medic dermatovenerolog şi asistenta medicală. Aceşti ani sunt consideraţi anii de consolidare a serviciului dermatovenerologic, avansarea lui la gradul de instituţie republicană.

Dispensarul Dermatovenerologic a avut parte de conducători remarcabili. Un exemplu elocvent a fost medicul şef Vasile Bilic care reuşeşte să convingă factorii de decizie în necesitatea construcţiei complexului de clădiri pentru dispensar, iniţiind lucrările de proiectare. Medicul şef Andrei Gherman – un organizator prin vocaţie a reuşit să iniţieze şi să finiseze lucrările de construcţie a complexului actual al dispensarului care a fost dat în exploatare în a. 1986. Iar în anii de conducere instituţia a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă şi a cîştigat reputaţia unei instituţii competente şi înalt apreciată în societate. Toţi conducătorii dispensarului la vremea lor s-au străduit să aducă o contribuţie cît se poate de semnificativă la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiei, să consolideze colectivul de specialişti, să promoveze o imagine de instituţie de o calificare înaltă, respectabilă în societate.

Următorul medic șef d. Constantin Pasecinic a contribuit la înverzirea teritoriului instituției prin plantarea brazilor aduși de la pepeniera din or. Bălți. Alt medic șef d. Viorel Calistru a organizat dotarea spitalului cu cazangerie autonomă, construită din grantul oferit de poporul Austriei.

Actualul director d. Iulian Oltu a îmbrăcat edificiul în veșmînt nou, frumos, devenind un model pentru instituțiile medico-sanitare publice din țară. Datorită grantului cîștigat din proiectul „Eficiența Energeticăˮ au fost schimbate ferestrele vechi suprauzate cu ferestre din termopan, efectuată termoizolarea edificiului după standarte europene – temelia, pereții și podul ultimului etaj și vopsit cu coloranți rezistenți la factorii climaterici cu o gamă de culori reușite.

Astăzi edificiul arată mai tânăr, mai măreț și în ansamblu cu teritoriul îngrijit și plantat cu arbori de brad și fag generează emoții pozitive colaboratorilor și pacienților atât de necesare procesului de însănătoșire. Mai mulți vizitatori străini și locali compară spitalul cu o instituție sanatorială modernă.

Prin ordinele Ministerului Sănătății nr. 627 din 21.06.2012 și nr. 1317 din 22.12.2012 ambele cu acelaș titlu „Cu privire la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publiceˮ Dispensarul Dermatovenerologic Republican a preluat din gestiune de la Centrul Național de Sănătate Publică serviciile Centrului SIDA – secția consiliere și testare voluntară la infecția HIV și laboratorul de diagnosticare a infecției HIV, iar de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbăˮ secția pentru tratamentul pacienților infectați cu HIV. Dispensarul Dermatovenerologic Republican în urma reorganizării a devenit IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC).

Spitalul are statut de Instituţie Medicală Publică, înregistrată la Camera înregistrării de Stat şi este acreditat de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. Spitalul dispune de 165 de paturi: 40 în secţia dermatologie pentru copii, 80 în secţia dermatologie pentru adulţi, 35 de paturi – destinate tratamentului bolnavilor cu infecţia HIV/SIDA și 10 paturi pentru recuperare. Odată cu organizarea secţiei specializate pentru bolnavii cu imunodificienţa umană, spitalul s-a încadrat activ în perfecţionarea asistenţei medicale persoanelor infectate cu HIV/SIDA. IMSP SDMC este coordonatorul național al Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală.

Serviciul de laborator al spitalului la fel a fost supus reformelor: laboratorul serologic a fost dotat cu echipament pentru efectuarea testului TPHA sifilis şi a testelor ELISA în infecţiile sexual-transmisibile (sifilis, Chlamidioză, micoplasmoza), pentru hepatite virale, etc; laboratorul clinic-biochimic utilizează analizatoarele hematologice şi biochimice moderne. Inovatoare este şi determinarea statutului imun al bolnavilor cu infecţia HIV prin aplicarea citometriei de flux şi a încărcăturii virale prin reacţia polimerizare în lanţ. Laboratorul spitalului reprezintă Centrul Republican de referinţă în diagnosticul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS).

În spital funcţionează unicul aparat pentru efectuarea fototerapiei cu raze A și B, și unicul dermatoscop din țară. O atenţie sporită se acordă dezvoltării dermato-oncologiei, în special neoplaziilor benigne. Se aplică cu succes metode chirurgicale de tratament, precum şi cele distructive cu azot fluid sau electrocauterizare. Laseroterapia este aplicată în procesele eczematoase, vitiligo, ulcere trofice. În diagnosticul dermatozelor alergice cu succes se utilizează testele epicutane, la fel unica instituție medicală în republică.

Specialiştii participă activ la elaborarea politicii de sănătate a statului, la compartimentul profilaxiei bolilor cu transmitere sexuală și infecției HIV/SIDA, la elaborarea Programului Naţional de profilaxie şi combatere a infecţiei HIV/SIDA şi ITS.

Cu suportul logistic al spitalului este organizată asigurarea instituţiilor medicale din republică cu antigen cardiolipinic pentru diagnosticul screening în sifilis şi cu medicamente pentru tratamentul bolnavilor respectivi, cu preparate ARV și produse pentru alimentarea artificială a copiilor născuți din mame HIV infectate.

Colectivul spitalului şi specialiştii catedrei dermatovenerologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanuˮ au definitivat standardele medico-economice în dermatovenerologie, au elaborat ghidul naţional de management clinic în ITS și standartelor de tratament în infecția HIV.

O atenție deosebită se acordă implementării tehnologiilor informaționale computerizate. Actual în spital sânt utilizate mai multe programe de management al procesului diagnostic – curativ, al activității economico-financiare și a. Spitalul dispune de rețea informațională internă.

Specialiştii instituţiei efectuiază deplasări regulate în raioanele republicii, acordînd suport managerial în organizarea asistenţei specializate populaţiei, participă cu comunicări la forurile desfăşurate pe plan naţional şi internaţional, sunt autori ai publicaţiilor ştiinţifice şi s-au angajat eficient în lucrul de instruire sanitară a populaţiei şi de promovare a modului sănătos de viată.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile tinde să devină Centrul de excelenţă al Republicii Moldova în asistenţă specializată a populaţiei. La atingerea acestui scop va contribui dotarea instituţiei cu echipament diagnostic şi curativ modern, implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale şi integrarea în sistemul de sănătate european.

Foto spital 500x364
Ordin spital 500x364